DUYURULAR

MEVZUAT // Gümrük Vergisi Düzenlemeleri
( 23 Ağustos 2019 Cuma )

22/08/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimine Ek 1473 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı ülkelerden ithal edilen "diğerleri" kategorisindeki “ayçiçeği tohumu” için 8 Nolu dipnotta güncelleme yapılmıştır.

8 Nolu dipnotta yapılan güncellemeye göre; Malezya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında olduğu birçok ülkeden ithal edilen ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı 31 Ocak 2020'ye kadar %20’den %27’ye çıkarılmış; söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithalinde ise gümrük vergisi uygulaması sona erdirilmiş, Singapur'dan ithalinde de bu yılsonuna kadar yüzde 16,8, 1- 31 Ocak 2020 arasında ise yüzde 13,5 gümrük vergisi getirilmiştir. İlgili Karar yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olup, Karar detaylarına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190822-5.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

  Aynı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimine Ek 1474 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararına ekli I-II-III ve IV Sayılı listelerde yer alan (Karar ekinde yer alan) bazı maddelerin Kosova menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı ile eğer tabi ise III sayılı listede yer alan tarım payı olarak toplu konut fonu ve IV sayılı listede yer alan toplu konut fonunun sıfır olarak uygulanması, İthalat Rejimi Kararına ek kararlar ile ihdas edilen ilave gümrük vergilerinin Kosova menşeli ürünler için tatbik edilmemesi düzenlemesi getirilmiştir.

Söz konusu Karar, 1/9/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190822-6.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.