DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // 2018 Ürünü Kuru İncir Stok Tespiti
( 19 Temmuz 2019 Cuma )

Bilindi ğ i üzere, her kuru incir ihraç sezonu öncesinde firmalarımızdan bir önceki ürün yılından kalan kuru incir stok miktarlarını bildirmeleri talep edilmekte, firmalarımızca bildirimi yapılan ve Genel Sekreterli ğ imizce olu ş turulan heyet tarafından yerinde görülüp tespit edilen kuru incirlerin, ilk yükleme tarihi öncesinde ihracına onay verilmektedir.

Bu çerçevede;

a) Geçmi ş yıllarda oldu ğ u gibi, 2019/20 kuru incir sezonu öncesinde de ihracatçılarımızın 2018 ürünü kuru incir stoklarını ve bu stoklarına ili ş kin önümüzdeki dönemde yapacakları ihracat ba ğ lantılarını Genel Sekreterli ğ imize bildirmelerinin talep edilmesi,

b) 30 Temmuz 2019 – 2 A ğ ustos 2019 tarihleri arasında, Genel Sekreterli ğ imizce olu ş turulacak bir heyet tarafından firmalarımızın stoklarının yerinde görülmesi amacıyla firmalarımıza ait i ş letme ve depoların ziyaret edilmesi,

c) İşletmelerin veya depoların fümigasyon odalarında kapalı/ilaçlı olmasından dolayı görülemeyen kuru incirlerin stok beyanının geçmiş yıllarda olduğu gibi kabul edilmemesi,

d) Kuru incirler paketlik ise boylarına göre stok beyanlarının yapılması,

Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulumuzca kararla ş tırılmı ş tır.

Bu itibarla, kuru incir ihracatı yapan firmalarımızca ekte yer alan 2018 ürünü kuru incir stok bildirim formunun doldurularak en geç 26 Temmuz 2019 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize eibkm@eib.org.tr e-posta adresi aracılığıyla iletmeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter


 EK: Stok Bildirim Formu (1sf)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

-- Stok Bildirim Formu_00010383.docx