DUYURULAR

TOPLANTI // 2019 Ürünü Kuru İncir İhracat İzni
( 27 Ağustos 2019 Salı )

Bilindi ğ i üzere kuru incirin ihracatı, her sezon ba ş ında belirlenen ve Ticaret Bakanlı ğ ı tarafından onaylanan ilk yükleme tarihinde ba ş lamakta, belirlenen tarihten önce yeni sezon kuru incir ihracatına izin verilmemektedir.

Bu çerçevede, 2019 mahsulü kuru incirin ilk yükleme tarihi, 02.09.2019 Pazartesigünü Birliklerimiz Hizmet Binasında düzenlenecek olan Kuru Meyve ve Mamulleri İ hracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve aynı gün saat 16:00’da yapılacak olan Kuru İ ncir Danı ş ma Niteli ğ inde Genel Kurul Toplantısısonrasında belirlenecek, Ticaret Bakanlı ğ ı tarafından onaylanmasını müteakip ivedilikle tüm üyelerimize bildirilecektir. Söz konusu tarih bildiriminden önce 2019 ürünü kuru incir ihracatı yapılamayacaktır.

Belirlenecek olan ilk yükleme tarihinden önce yeni ürün ihracatı yapılamayaca ğ ına ili ş kin olarak ilgili kurum ve kurulu ş lara (T İ M, Gümrük Müdürlükleri, Ticaret Bakanlı ğ ı Bölge Müdürlükleri, di ğ er İ hracatçı Birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlı ğ ı İ l Müdürlükleri vb.) yazılı bilgi verilmi ş olup, Birli ğ imize stoklarında 2018 ürünü kuru incir oldu ğ unu beyan eden ve bu stokları yerinde tespit edilen firmalarımız belirlenecek ilk yükleme tarihine kadar 2018 ürünü kuru incir ihracatına devam edebileceklerdir.

Bu çerçevede 2 Eylül 2019 tarihinde saat 16:00'da Birliğimiz Hizmet binasında yapılacak Kuru İ ncir Danı ş ma Niteli ğ inde Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağlayacak kuru incir ihracatçısı firmaların eibkm@eib.org.tr adresine aşağıda yer formun doldurularak iletmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ .Cumhur İŞ BIRAKMAZ
Genel Sekreter

 


Firma Adı:
Yetkili Kişi:
E-Posta:

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez