DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Tütün Üretim Sözleşmesi Süre Uzatımı
( 13 Mayıs 2019 Pazartesi )

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi alıcı firmaların 2019 ürün yılı üretici tütünlerinin teslim alınma süresinin uzatılmasıyla ilgili başvuruların değerlendirildiği belirtilerek, 10.07.2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlemesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 11inci Maddesinde

"(1) Yazılı sözleşmeler, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde tütünlerin tarlaya dikiminden önce ve en geç nisan ayının sonuna kadar alıcı ile üretici veya bunların temsilcileri arasında akdedilmiş olmalıdır.

(2) Bu şekilde yapılan sözleşmeler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Sözleşmeli Tütün Üretim Bildirimine uygun olarak liste halinde ve elektronik ortamda ilgili alıcı tarafından en geç mayıs ayının onbeşinci günü sonuna kadar Bakanlığa verilmelidir. Taraflardan birinin gerekçeli olarak başvurması halinde birinci fıkra ile bu fıkrada belirtilen süreleri uzatmaya Bakanlık yetkilidir. Bu bildirimler Bakanlık tarafından yapılacak tescil işlemine esas teşkil eder." şeklinde düzenlendiği belirtilmiştir.

Belirtilen hükümler çerçevesinde, 09.05.2019 tarihli ve E.1468594 sayılı Makam Olur'u ile Türkiye genelindeki tüm üretim merkezlerinde alıcı ile üretici veya bunların temsilcileri arasında sözleşme yapma süresi 19.05.2019 günü sonuna kadar, yapılan sözleşmelerin Yönetmelikte belirlenen şekilde Bakanlığa verilme süresi de 2019 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt