DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 10 Temmuz 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlı ğ ından alınan yazıda; ili ş ikte konu ba ş lıkları, karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki de ğ i ş ikliklerin Avrupa Birli ğ i (AB) Resmi Gazetelerinde yayımlandı ğ ı belirtilmi ş tir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ . Cumhur İŞ BIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

Ek: 2 sayfa.

 

AB Resmi Gazetelerinde Yapılan De ğ i ş iklikler:

1. AB-Gine Bissau Balıkçılık Ortaklığı Anlaşması’nın uygulanmasına dair 2019/1088/AB sayılı Konsey Kararı ve balıkçılık olanaklarının belirlenmesine ilişkin 2019/1089/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Haziran 2019 tarihli ve L 173 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair 1107/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak aktif maddelerin onayı hakkında 2019/1090, 2019/1085 ve 2019/989 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 173, L 171 ve L 160 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

3. İşlenmiş hayvan proteini içeren ürünlerin ihracatı ile ilgili gereksinimlere dair 999/2001/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün IV sayılı Eki’ni tadil eden 2019/1091/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Haziran 2019 tarihli ve L 173 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

4. Et ürünleri, işlenmiş mide, mesane ve bağırsakların ithalatına izin verilen üçüncü ülkelerin ve bölgelerin listelerinin oluşturulmasına dair 2007/777/AT sayılı Komisyon Kararı’nın II sayılı Eki’ni tadil eden 2019/1095/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Haziran 2019 tarihli ve L 173 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

5. Bazı hayvansal yan ürünlerin izlenebilirliği ile onaylanmış veya kayıtlı işletmelerin, tesislerin ve operatörlerin listesinin uyumlaştırılması hakkında 142/2011/AB sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2019/1084/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü,

6. Bazı hayvansal yan ürünlerin izlenebilirliği ile onaylanmış veya kayıtlı işletmelerin, tesislerin ve operatörlerin listesinin uyumlaştırılması hakkında 142/2011/AB sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2019/1084/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü,

7. AB’de gübre ürünlerinin piyasaya sunulmasıyla ilgili kuralların belirlenmesine dair 1069/2009 ve 1107/2009 sayılı Tüzükleri tadil eden ve 2003/2003 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran 2019/1009/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 25 Haziran 2019 tarihli ve L 170 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

8. Kalıcı organik kirleticilere ilişkin 2019/1021/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 25 Haziran 2019 tarihli ve L 169 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

9. “Zagorski mlinci” adlı ürünün AB’de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2019/1036/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 25 Haziran 2019 tarihli ve L 168 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

10. Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere ilişkin 2019/1027/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 24 Haziran 2019 tarihli ve L 167 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

11. Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan hayvan sağlığı tedbirlerine dair 2014/709/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı’nı tadil eden 2019/1031/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 24 Haziran 2019 tarihli ve L 167 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

12. Gıda ve yem mevzuatı, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve bitki koruma ürünleriyle ilgili kuralların uygulanması bağlamında gerçekleştirilen resmi kontroller ve diğer resmi faaliyetlere dair 2017/625/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tamamlayan 2019/1012/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, bazı ürün kategorilerinin sevkiyatlarına ilişkin ön bildirime dair 2019/1013/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ve gümrük denetim noktalarında asgari gereksinimlere ilişkin 2019/1014/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 21 Haziran 2019 tarihli ve L 165 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

13. Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1015 ve 2019/977 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 165 ve L 159 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

14. 14. Uluslararası Zeytin Konseyi’nde zeytinyağına dair ticaret standartlarıyla ilgili değişikliklere dair 2019/1028/AB sayılı Konsey Kararı ve Gürcistan’ın Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması’na katılımı hakkında 2019/1017/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin L 167 ve L 165 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

15. AB-Orta Amerika Topluluğu Ortaklık Anlaşması kapsamında muz ithalatında tercihli gümrük vergisinin geçici olarak askıya alınması uygulamasının Nikaragua menşeli muz ithalatı için uygun bulunmadığına dair 2019/1005/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 20 Haziran 2019 tarihli ve L 163 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

16. Akdeniz için Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) Anlaşması kapsamında bazı balıkçılık kurallarının belirlenmesine dair 1343/2011/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2019/982/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 20 Haziran 2019 tarihli ve L 164 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

17. Sebze tohumlarının pazarlanmasına dair 2002/55/AT sayılı Konsey Direktifi, 2008/72/AT sayılı Konsey Direktifi ve 93/61/AET sayılı Komisyon Direktifi’ni tadil eden 2019/990/AB sayılı Komisyon Uygulama Direktifi, AB Resmi Gazetesi’nin 18 Haziran 2019 tarihli ve L 160 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan