GENEL KURUL

Sayın Üyemiz,

Birliklerimizin 2017 yılı Olağan (seçimli) Genel Kurul Toplantıları, ilişikte belirtilen tarihlerde ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5910 sayılı Kanuna göre hazırlanan Yönetmeliğin 8. Maddesinde;

“(1) Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder. Üye sayısı 50’nin altında olan birliklerde bu fıkrada belirtilen 5.000 ABD Doları (5.000 ABD Doları dahil) şartı aranmaz.

(2) Genel kurula, gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir. ''

denilmektedir.

Bu itibarla, gerçek kişi üyelerin “katılım bildirim yazılarının” ve tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzam yetkisini haiz temsilcilere ilişkin “temsilci görevlendirme yazılarının”, seçimli genel kurullarda ilk toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) gün öncesine kadar genel sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla, imza sirkülerinin/noter tasdikli imza beyanının aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir (İmza sirküleri ve imza beyanlarının asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir).

Ayrıca üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını (2018 dahil aidat borcu ödenmelidir), seçimli genel kurullarda ilk toplantı tarihinden en az 17 (onyedi) gün önce ödemiş olmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri Genel Kurul toplantısına katılım hakkı vermez.

Genel Kurul seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından atanacak olan hakimin denetimi ve gözetimi altında yapılacaktır.

Olağan seçimli genel kurullarda, Genel Sekreterlik, 8’inci maddede (Yönetmelik için link http://www.tim.org.tr/files/downloads/Yonetmelik/TIM_YONETMELIK.pdf) belirtilen şartları yerine getiren üyeler ile bu üyelerin borç durumlarını ve 19’uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlar uyarınca birlik yönetim kuruluna seçilebilme durumlarını, Birlik merkezinde ve internet yolu ile en geç 1 Mart’a kadar Birlik merkezinde ilan eder. Söz konusu listelere, aşağıda yer alan linkler aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Liste, genel kurulun ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün süreyle üyelerin incelemesine sunulur. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde sonuçlandırılır. Genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce, seçimler için belirlenen liste hâkime verilir. Hâkim, seçime katılacak üyeleri belirleyen listeyi üç gün içinde onaylar. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan 30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Seçimli genel kurul toplantılarının ise 30 (otuz) üyeden az olmamak kaydıyla hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlası ile yapılması zorunludur. Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

Hazirun cetveli, toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz Delegeler kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalar ve toplantıya giriş ile seçimli genel kurullarda oy kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.

Listede adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin ve bu yönetmeliğe göre üyeleri temsil ve ilzama yetkili olduklarının ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra, Seçim Sandık Kurulu'nun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ:

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından aşağıdaki vasıfları haiz üyeler arasından 4 (dört) yıl için liste halinde seçilen bir başkan ile 10 (on) asil ve 10 (on) yedek üyeden oluşur. Birliklerde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, aynı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilir. Başka bir organın seçimine ait olduğu tespit edilen, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan veya üzerinde herhangi bir işaret, imza veya hüviyet taşıyan zarflar geçersiz sayılır. Oy pusulasında, en üste başkan adayı, daha sonra sırayla yönetim kurulu asil üye adayları, yönetim kurulu yedek üye adayları, denetim kurulu asil üye adayları ve son olarak denetim kurulu yedek üye adayları alt alta yazılır. Başkan adayının başkan adayı olduğu, diğer adayların ise asil veya yedek aday oldukları pusulada açıkça belirtilir. Bir aday, birden fazla listede asil veya yedek olarak yer alamaz.

Genel Kurullarda, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler arasından, TİM tarafından iletilen toplam temsilci sayısının iki eksiği sayıda asil ve yedek olmak üzere TİM Delegesi seçilir. TİM Genel Kurulunda temsil edecek delegelerin seçiminde kullanılacak oy pusulasında, önce asil adaylar, sonra yedek adaylar tek liste halinde alt alta yazılır.

Hazirun listesinde yer almayan üyeler, birliğin yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu üyeliğine, denetim kurulu üyeliğine ve TİM delegeliğine aday olamazlar ve gösterilemezler. Bir aday, birden fazla listede asil ve yedek üye olarak yer alamaz.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday olunan ilgili birliğin iştigal konusuna giren maddelerden son iki takvim yılı itibariyle toplam ihracatı; tarım sektörlerinde 250.000 ABD dolarından, sanayi ve madencilik sektörlerinde 1.000.000 ABD dolarından az olmamak kaydıyla, ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının ortalamasının en az on binde biri oranında, üyesi olduğu birliğin üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan üyeler arasından seçilir. Yönetim Kuruluna seçilebilmek için gerekli ihracat tutarının hesabında, ilgili sektörde olmak kaydıyla üyenin tüm birlikler üzerinden yaptığı ihracat dikkate alınacaktır.

Buna göre, bir üyenin Yönetim Kurulu seçimine aday olabilmesi için; Genel Kurula katılma hakkına sahip olması ve aynı zamanda ilgili birliğin iştigal konusuna giren maddelerden 2016 ve 2017 yılları içinde aşağıda belirtilen toplamın üzerinde ihracat/ihracat kayıtlı imalat gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Birlik Adı

Seçilmek İçin Gerekli Son İki Yıl (2016-2017) Asgari İhracat/ İhracat Kayıtlı İmalat Toplamı (ABD Doları)

Ege Mobilya Kağıt Ve Orman Ürünleri İhr. Birliği

427.367,01

Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhr. Birliği

1.000.000,00

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

1.000.000,00

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr. Birliği

1.700.071,73

Ege Hububat Bak.Yağlı Toh. ve Mam, İhr. Birliği

636.567,49

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

250.000,00

Ege Maden İhracatçıları Birliği

1.000.000,00

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mam. İhr. Birliği

250.000,00

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

1.000.000,00

Ege Tütün İhracatçıları Birliği

250.000,00

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği

250.000,00

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği

250.000,00

Nisan 2018 olağan seçimli genel kuruluna katılabilecek üyelerin borç ve yönetim kuruluna seçilebilme durumlarını gösteren liste, aşağıda linkler halinde sunulmuştur.

Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhr. Birliği

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

Ege Hububat Bak.Yağlı Toh. ve Mam, İhr. Birliği

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Ege Maden İhracatçıları Birliği

Ege Mobilya Kağıt Ve Orman Ürünleri İhr. Birliği

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhr. Birliği

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Ege Tütün İhracatçıları Birliği

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EKLER:

1- Gerçek Kişi Temsilci Bildirme Yazısı Örneği (Ek 1),

2- Tüzel Kişi Temsilci Bildirme Yazısı Örneği (Ek 2),

3- Genel Kurul İlanı (Ek 3)