Hususi Damgalı ( Yeşil) Pasaport

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin Doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre:

Son 3 takvim yılı itibariyle (2021, 2022 ve 2023 ) yıllık ortalama ihracatı;

 • 500 Bin ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1,

( Toplam İhracatın 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arasında olmalı )

 • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2, 

(Toplam İhracatın 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arasında olmalı)

 • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3, 

(Toplam İhracatın 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arasında olmalı)

 • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,

(Toplam İhracatın 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları arasında olmalı)

 • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 

(Toplam İhracatın 300,01 Milyon ABD Dolarının üzerinde olmalı)


Not: Son üç yıl rakamları dikkate alınmaktadır. Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

Pasaport almaya hak kazanan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Bakanlıkça belirlenir.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Son üç takvim yılı itibari ile, yıllık ortalama 5nci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak veya bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, dört yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

Hususi damgalı pasaport müracaatı, Bakanlık Talep Formu aracılığıyla üyesi oldukları İhracatçı Birliğine yapılacaktır.

İhracatçı Birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve imza yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra, imzalanan talep formu, firma tarafından Bölge Müdürlüğünün onayına sunulacaktır.

Bölge Müdürlüğü onayını takiben ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne, Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu şahsen yapılacaktır.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri pasaportun geçerlilik süresi içerisinde damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı ile yapılan müzakereler neticesinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarının kaybının bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bir başka ifadeyle, pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacaktır.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-11.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170323-11.pdf

Hususi Damgalı Pasaport Hak Mahrumiyeti

Hususi Damgalı Pasaport İşlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Not : EİB olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. 2017/9962 Sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında yaptığınız başvuru sürecinde vermiş olduğunuz kişisel bilgiler, yalnızca bu amaçla işlenecek ve sadece yetkili kurumlar ile paylaşılacaktır.

İhracatçı Birliğinde gerekli olan belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu, (Formun ön ve arka yüzü tek yaprakta olmalıdır)
 3. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Okunaklı)
 4. Firma Sahibi veya Ortağı İçin Başvurularda
  • Firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicil gazetesi; ibraz edilememesi halinde ise Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan firma durum yazısı.
  • Anonim şirket yapısına sahip tüzel kişilerin hisselerinin devredilmesi sureti ile ortaklık yapısının değişmesi halinde iletilecek başvurularda firmalar tarafından firma sahibi veya ortağı olduğunu gösterir yönetim kurulu kararı ve pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örnekleri gerekmektedir.
 5. Firmayı temsile yetkili kişi ve kişilerin geçerli imza sirküleri aslı ve fotokopisi(asıl iade edilecektir)
  • Çalışan başvurusunda başvurunun yapıldığı tarih itibari ile geçmişe dönük 3 aylık Firma SGK Hizmet listesi dökümü fotokopisi sunulmalıdır.

Nüfus İl Müdürlüklerinde Gerekli Olan Belgeler Talep Formu Arka Yüzünde Belirtilmiştir.

NOT :

 • Bu form Bölge Müdürlüğü onayından itibaren altmış (60) gün geçerlidir.
 • Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.